BATHIC-Partitions-ผนังประตูสำเร็จรูปสีขาว
วิธีการติดตั้งผนังสำเร็จรูป พีวีซี “บาธติค

วิธีการติดตั้งผนังสำเร็จรูป พีวีซี “บาธติค” 1.แบ่งระยะความกว้างของแต่ละห้องให้เท่าๆ กันหรือตามระยะแบบที่กำหนด2.วัดความลึกของผนังตามแบบที่กำหนด3.เช็คระยะความสูงของห้องที่ต้องการ โดยหาจุดที่ต่ำสุดของระดับพื้นกระเบื้องเป็นเกณฑ์4.ติดตั้งตัวยู ยึดพื้นผนัง ให้อยู่ในตำแหน่งจากขอบบนและขอบล่าง ประมาณ 20 ซม. พร้อมเจาะยึดตัวยูทั้งหมด5.เช็คระดับพื้นกระเบื้องเพื่อที่จะได้ทำการตัดขากลม ที่จะใช้กับผนังความลึกทุกแผง6.ติดตั้งผนังความลึกที่จะติดตั้งทั้งหมดเข้ากับผนังกระเบื้อง พร้อมยึดตัวยูและขากลมให้เรียบร้อย7.เริ่มยึดผนังด้านข้างโดยเริ่มจากด้านที่ติดตั้งบานพับก่อนเป็นหลัก พร้อมขาตั้ง8.ติดตั้งผนังตรงกลางระหว่างห้องเข้ากับผนังความลึก[...]